rezervace

Kontakty

+420 494 534 619

hotel@aprilhotel.cz

Novinky mailem


Tipy na výlet 

Rychnov nad Kněžnou

Starý zámek

Východně od dnešního náměstí Karla Poláčka stával od počátku založení města gotický hrad, který byl nahrazen zámkem v údolí řeky Kněžné, jehož stavba byla zahájena po roce 1577. První písemná zmínka o založení pivovaru je z roku 1585. Koncem 17. století zámek i s pivovarem vyhořel. V roce 1704 ho obnovil nový majitel hrabě Norbert Leopold Libštejnský z Kolowrat, který nechal postavit nové průčelí. Ze starého zámku se zachovalo jen jediné přízemní křídlo.

Nový zámek

Výstavba zámku začala v roce 1670, ale teprve za Františka Karla Libštejnského z Kolowrat byla v letech 1676 - 1690 postavena barokní jednopatrová čtyřkřídlová budova se čtvercovým arkádovým nádvořím. Za Norberta Leopolda a Františka Josefa Libštejnských z Kolowrat byla kolem roku 1722 přestavěna podle návrhu J.B. Santiniho. Hlavní průčelí zámku bylo rozšířeno a postranní křídla zakončena hranolovitými věžemi, všechna křídla budovy byla ve střední části zvýšena o polopatro, zřízena mansardová střecha a postaveny úřednické budovy. Na barokní kašně je heraldická Kolowratská orlice. Podél severozápadní strany zámku je terasa s francouzskou architektonickou zahradou se dvěma protilehlými pavilóny otevřenými jako sala terrena, s obrazy krajin z 19. století. Na protilehlé jihovýchodní straně v zahradě, je zámecká jízdárna z roku 1727. Na stropě, neseném konzolami, jsou štukové rámy a soudobé malby - bitva na mostě, Kolowratská orlice a mytologické scény. Ze severozápadního křídla zámku vede přízemní krytá chodba ke kostelu Nejsvětější Trojice. Uprostřed chodby je barokní kaple sv. Kříže z počátku 18. století. V současné době je zámek Rychnov nad Kněžnou opět ve vlastnictví Kolowratů a zůstává středem pozornosti všech jeho návštěvníků. V jedné části zámku je umístěna obrazárna a další části slouží expozicím Muzea Orlických hor a Orlické galerii, která zde má stálou expozici malířů. Připomeňme například Vojtěcha Sedláčka, Antonína Slavíčka, Vincence Beneše, Jana Trampotu, Antonína Hudečka, ale i akademického sochaře Karla Hladíka, jehož souhrnné dílo je soustředěno v samostatné galerijní expozici.

Kostel Nejsvětější Trojice a Slavín

Pozdně gotický kostel, původně zasvěcený sv. Kryštofovi, dal postavit v letech 1594 - 1602 Kryštof Betengel pro české bratry. Původně byla u kostela štíhlá gotická věž a socha sv. Kryštofa. V době třicetileté války byl kostel značně poškozen a teprve v roce 1666 ho dal opravit František Karel Libštejnský z Kolowrat. Jeho syn a nástupce Norbert Leopold dal gotickou věž zbořit, odstranit sochu sv. Kryštofa a místo nich dal roku 1713 postavit dnešní barokní průčelí s loretánskou kaplí. Kostel byl zasvěcen Nejsvětější Trojici. V roce 1798 uhodil do kostela blesk, shořela střecha a zřítila se kostelní klenba. Až v letech 1838 - 1843 dal František Antonín Libštejnský z Kolowrat kostel opravit podle plánů arch. Františka Pavíčka. Kostel je jednolodní, obdélníkový, s pětiboce uzavřeným presbytářem zevně obestavěným sakristií, s oratoří a emporou po stranách. Ve středu monumentálního západního průčelí je vestavěna obdélníková loretánská kaple, která má deskový kazetový strop z roku 1714 a je zdobena nástěnnými malbami. Zařízení kostela je novogotické z první poloviny 19. století. Na hlavním oltáři je obraz Nejsvětější Trojice se sv. Petrem a Pavlem od L. Lippariniho z Benátek. Na predelle jsou obrazy českých světců a Krista od J. Hellicha z roku 1842, na bočních oltářích obrazy sv. Františka Serafinského a sv. Rozálie od Dittenbergera z roku 1843. Na kazatelně jsou obrazy apoštolů od J. Hellicha.
Za kostelem Nejsv. Trojice, v místě zvaném Slavín, stával gotický hrad. Zde dal postavit Norbert Leopold Libštejnský z Kolowrat piaristickou kolej. Stavbu zahájil v roce 1714 a teprve po jeho smrti v roce 1724 byla dokončena. V roce 1918 vyhořela spolu s částí kostela. Na jejím místě je pamětní kámen, po jehož stranách jsou busty Anatola Provazníka, O. Vaňorného, V. Vycpálka a Karla Poláčka.

Zámecká obrazárna

Je umístěna na zámku v Rychnově nad Kněžnou. Veřejnosti byla zpřístupněna roku 1955. Obsahuje přes 400 děl převážně ze 17. a 18. století, hlavně podobizny a lovecká zátiší. Výjimečný význam má především proto, že zde převládá umění místní, práce českých malířů nebo malířů cizích, dočasně působících v Čechách, kteří se přizpůsobovali domácím tradicím. Vedle Rubense tu najdeme Škrétu, rychnovského rodáka Vocáska, Antonína Machka, Hellicha a mnoho dalších zvučných jmen.

Kostel sv. Havla

Kostel byl postaven v druhé polovině 13. století. Byl restaurován pseudogoticky v roce 1893. V průčelí jsou zazděny náhrobky z let 1522, 1573, 1605, 1648 a 1713. Na opěráku presbytáře je umístěna pamětní deska B. Balbína od J. Moravce z roku 1938. Obraz sv. Havla na hlavním oltáři ze šedesátých let 18. století je přisuzován J.M. Kremser-Schmidtovi (opraven v roce 1847 L. Brunerem a v roce 1917 P. Majorem). Na levém oltáři je pozdně gotická socha Madony z doby kolem roku 1480 a obraz P. Marie Růžencové od J. Umlaufa, pod kruchtou socha sv. Jana Nepomuckého, barokní, z doby kolem roku 1740. U kostela je pseudogotická zvonice z let 1870 - 1871.

Zvon Kryštof

Zvonice se nachází východně od kostela Nejsvětější Trojice, je renesanční, čtyřboká, z roku 1604. Ve zvonici je zavěšen zvon Kryštof. Ten byl ulitý v roce 1602, jeho váha je 140 centů = 7 tis. kg a průměr v nejširší části věnce je 197 cm. Zhotovil jej Jan Benešovský z Moravské Třebové. Je v pořadí třetím největším zvonem v Čechách, je skvěle vyzdoben reliéfy s figurálními motivy a jeho hlas je nezapomenutelný. Na zvonici je umístěna pamětní deska Jiřímu Rychnovskému, který byl varhanním mistrem a skladatelem doby renesanční. Žil v letech 1540 - 1616. Pamětní deska je dílem Zdeňka Kolářského.

Radnice

Radnice se nachází na Starém náměstí. V těchto místech dříve stávala radnice dřevěná, která před rokem 1653 do základů vyhořela spolu s městským archívem. Nová radnice, rovněž dřevěná, byla zbořena na konci 18. století. Nynější klasicistní jednopatrová budova radnice byla postavena v letech 1800 - 1804 J. Najmanem. Původně měla podloubí, které bylo zbořeno v šedesátých letech 19. století. Ve sklepích radnice byla v době útrpného práva mučírna. Nad hlavním vchodem je umístěna pamětní deska M. D. Rettigové, která zde napsala v roce 1825 svou Domácí kuchařku.

Hřbitovní kaple Proměnění Páně Krista

Původně dřevěná kaple z roku 1557, výrazně utrakvistického a poměrně vzácného zasvěcení, zbořena roku 1864. Nynější kaple postavena v novobyzantském slohu v letech 1865 - 1868 podle plánů Aloise Turka, na půdorysu řeckého kříže s půlkruhovou apsidou. Stavba zevně i zevnitř bohatě zdobena, obrazy jsou od J. Hellicha, sochy od F. Heidelberga podle modelů A. Poppa z roku 1866.

Židovská synagoga

Židovská synagoga z roku 1782 je v současné době nově opravena a využívána jako Židovské muzeum Podorlicka a Památník Karla Poláčka. Tento spisovatel se narodil v Rychnově nad Kněžnou, studoval na zdejším gymnáziu a Rychnovu věnoval i většinu svých děl.

Židovský hřbitov

Židovský hřbitov byl založen údajně v roce 1588, nejstarší dochovaný náhrobek pochází z roku 1690. Zvláštností rychnovského hřbitova je neobyčejně bohatá plastická výzdoba náhrobků z 2. poloviny 18. století. Celkem se na hřbitově dochovalo přes 360 náhrobních kamenů. Poslední pohřeb tu byl uložen v roce 1938.

Přírodní park Včelné

Přírodní park Včelné obsahuje zhruba 400 druhů cévnatých rostlin. Součástí přírodního parku je Ivanské jezero zbudované v letech 1906-1907. Přehradní hráz je 82 m dlouhá a 7 m vysoká a pojme 360.000 hl vody. Přírodní rezervací protéká Javornický potok, leží tu městské koupaliště. V letovisku Studánka bylo již od 17. století několik pramenů využíváno k léčení a později bylo letovisko využíváno jako klimatické lázně. Ve Včelném je vybudován


Sportovní vyžití v Rychnově a okolí

BR Sport Centrum, Rychnov nad Kněžnou
tenis, squash, badminton, cardio fitness, aerobic, power jóga
sleva pro hosty April hotelu Panorama 15%
www.brsportcentrum.cz

 

FIT Klub - Společenské centrum, Rychnov nad Kněžnou
posilovna, masáže, fitness trenéři, výživové poradenství
www.fitklub-rychnov.cz

 

GAPA Centrum, Rychnov nad Kněžnou
bowling, squash, ricochet
www.gapacentrum.cz

 

Bowling Club Jiří Veverka J+S
bowling
https://bowling-club.webnode.cz/

 

PuJaMi
půjčovna motokár, čtyřkolek, motokros, Rychnov nad Kněžnou
na místě je i dětský koutek, drobné občerstvení
www.pujami.cz

 

Plavecký bazén Rychnov nad Kněžnou
bazén 25 m, tobogán, proudový kanál (divoká řeka), parní komora, sauna
občerstvení – bufet
www.bazenrk.cz

 

In-line bruslení – trasy v okolí

  • Rychnov nad Kněžnou, Solnice (cca 3,3  km)
  • Rychnov nad Kněžnou koupaliště – pod „Ivanské jezero“ (cca 2 km) – cesta vede lesem, v případě nepříznivého počasí může být obtížnější po cestě jet na bruslích
  • Solnice Ještětice (cca 1 km)
  • Kostelec nad Orlicí - Častolovice - Čestice - Lípa nad Orlicí (7,4 km) (start u občerstvení Vodárna)

 

Cyklotrasy

www.3athlon.com/cyklotrasy/orange/spojka.htm

Cyklobusy Orlických hor: https://www.euro-glacensis.cz/cyklobusy-orlickych-hor-20135546032870.html

 

Městské koupaliště Včelné
koupaliště je napouštěno vodou z podzemního vrtu a pitnou vodou z veřejného vodovodního řadu. Součástí koupaliště ve Včelném je rovněž restaurace, zázemí, které nabízí WC, sprchy a převlékárny.
OTEVÍRACÍ DOBA:
15.6. – 31.8. (aktuálně dle počasí i v září)
O prázdninách ve všední dny 9:00 - 18:00 hod. (o víkendu a ve svátky do 19. hod.)
V červnu a za hezkého počasí v září je otevřeno ve všední dny 12:00 – 19:00 hod. (víkendy 9.00 – 19.00 hod.)
www.region-orlickehory.cz/koupani/koupaliste-vcelne/

 

Koupaliště Broumar Opočno
V areálu je 50-ti metrový bazén, kde je vyhrazena dráha pouze pro plavání a malý bazén pro děti do 10 let. Lze zapůjčit i šlapadla a projet se po rybníku Broumar. O občerstvení se stará letní restaurace Broumarka.
Zázemí: WC, převlékárny.
Otevírací doba červen – srpen:
Pondělí – pátek 10.00 – 19.00 hod.
Sobota – neděle  9.00 – 19.00 hod.
Adresa: U Broumaru 555, 517 73 Opočno

 

Koupaliště Dobruška
V areálu je  50-metrový bazén. Nejmenším dětem slouží brouzdaliště s hřibem s přepadávající vodou. Návštěvníci koupaliště mohou využít hřiště na plážový volejbal, hřiště na nohejbal, dva pingpongové stoly, dětský koutek. Občerstvení zajišťují restaurace a kiosek.
Zázemí: WC, převlékárny
otevírací doba: červenec – srpen 9 - 19 hod. V červnu alternativní provoz podle počasí.
Adresa: Mírová 890, 518 01 Dobruška

 

Lanový park Deštné v Orlických horách
lanový park, čtyřkolky, terénní koloběžky, brusle, horská kola a tříkolky, umělá stěna
www.lanovyparkdestne.cz

 

Jízdárna koní ADAM - Deštné v Orlických horách
Celoročně je v provozu jízdárna  pro veřejnost vhodná pro ty, kteří chtějí s ježděním na koni začít, nebo cvičitelské zkoušky anebo si pohled na svět ze hřbetu koně chtějí jen vyzkoušet.
www.konekotyza.cz

 

Golf Nebeská Rybná
Golf Nebeská Rybná nabízí hráčům devítijamkovou golfovou akademii par 3 a cvičnou louku, driving range. Golf Rybná umožňuje vstup i negolfistům. Ochotně vám zapůjčí hole, vysvětlí terminologii a pravidla hry a naučí jejím základům.
www.golfnebeska.cz


Horská střediska

Deštné v Orlických horách (22 km)

Šerlich (1027 m)
Nevýrazný vrch v hlavním hřebenu Orlických hor při cestě Aloise Jiráska. Borovice kleč a limba zde byly vysazeny uměle při stavbě turistické chaty. Na horské hřebenové louce je několik rekreačních chalup a turistická Masarykova chata. Je to bezesporu nejnavštěvovanější místo na hřebenu hor.

Velká Deštná (1115 m)
Výrazný plochý hřbet 3 km východně od Deštného v Orlických horách. Nejvyšší vrchol Orlických hor. Strukturní plochý hřbet z proterozoických ortorul.

Luisino údolí - Horská víska (876 m) pod Velkou Deštnou. Připomíná se roku 1828 jako dřevorubecká osada, patřící původně k obci Jedlová. Dnes chalupy slouží pro rekreaci a je zde hájovna. Za svůj název vděčí tehdejšímu vlastníku solnického panství Antonínu Slivkovi, rytíři ze Slivic, který osadu pojmenoval po své matce.

Lyžování

 

Říčky v Orlických horách

Západní výběžek Orlických hor. Od mnoha říček dostala svůj název také obec Říčky. Okolí místa je hornaté a jsou to z Orlických hor Arnoštka (900 m vysoký Anenský vrch), Seifnerhöhe, Komáří vrch a Kunštátský vrch. Před těmito kopci leží Zakletý, Kahlberg a Grenzbuchel.

Lyžování


Hrady a zámky

Zámek Rychnov nad Kněžnou
zámek vlastní Jan Egon Kolowrat Krakowský Liebsteinský.
Rodové sbírky obrazů, historický nábytek, porcelán, sbírka zbraní a také sklo z kolowratských skláren.
Hosté mohou rovněž navštívit zámeckou kavárnu. Více informací v sekci Rychnov nad Kněžnou - památky.
www.kolowrat.com

 

Zámek Doudleby nad Orlicí (8 km)
Zámek v Doudlebách nad Orlicí stojí v místech, kde již ve 13. století existovala dřevěná středověká tvrz s hospodářským dvorem. Roku 1562 koupil doudlebské zboží Mikuláš starší z Bubna. Současnou majitelkou je Eleonora Dujková, rozená Bubna-Litic. Renesanční zámek s bohatou sgrafitovou výzdobou, natáčela se zde část filmu Bathory. Ve vybraných termínech se zde konají krásné farmářské trhy.
www.zamek-doudleby.cz

 

Zámek Častolovice (9 km)
Historie zámku Častolovice sahá do 13.století, kdy zde stála vodní tvrz, kterou postavili páni z Častolovic. Později patřily Častolovice pánům z Kunštátu, nejznámější z nich byl Jiří z Poděbrad. V roce 1992 byl zámek v restituci navrácen současné majitelce Dianě Phipps Sternbergové. Kromě zámku je zde minizoo, rozsáhlá zahrada s oborou se zvířátky, rybníčky. Hosté mohou rovněž navštívit zámeckou kavárnu.
www.zamek-castolovice.cz

 

Zámek Potštejn (10 km)
Zámek otevřen pro veřejnost, ke zhlédnutí jsou historické interiéry s použitím původního nábytku a obrazů šlechtických rodů Chamaré a Dobřenských. Návštěvníci se mohou také těšit na nově zrekonstruovaný mramorový sál se vzácným rokokovým stropem a kapli Nejsvětější Trojice. Zámek nabízí prohlídky zámeckých interiérů, prohlídku sklepení (Bubákov), pro malé děti Pohádkov, hrané prohlídky v barokních kostýmech. Zahrada je kombinací francouzské zahrady a anglického parku.
www.zamekpotstejn.cz

 

Hrad Potštejn (10 km)
Dominantou Potštejna jsou trosky mohutného hradu, jehož historie začíná koncem 13. století (1295). Byl založen rodem Drslaviců pocházejícím ze západních Čech. V areálu hradu je kaple sv. Jana Nepomuckého (1766), poslední zastavení křížové cesty "Boží hrob" (1754) a pamětní deska Jiráskova "Pokladu". Ve vstupní čtvrté bráně je expozice dokumentující historii hradu.
www.hrad-potstejn.cz

 

Zámek Kostelec nad Orlicí (10 km)
Zámek je ve vlastnictví rodiny Kinských. Prohlídkový okruh s názvem Život v biedermeieru, původní obytné prostory s restaurovaným biedermeierovým nábytkem, obrazy a dalšími doplňky života tehdejší doby.
Do zámecké expozice je bezbariérový přístup. Hosté mohou posedět i v příjemně zařízené a vybavené zámecké kavárně.
www.zamekkostelecno.cz

 

Hrad Litice (13 km)
Hrad Litice byl založen někdy koncem 13. stol. za posledních Přemyslovců v rámci kolonizace tehdy ještě řídce osídleného pohraničního pralesa severovýchodních Čech, který byl královským majetkem.
www.hrad-litice.cz

 

Zámek Žamberk (21 km)
Roku 1568 Karel Žampach postavil na místě zámku dům. V r.1575 Mikuláš z Bubna postavil renesanční zámek. R.1668 František Adam z Bubna barokně upravil. Roku 1809 Verian Alfred Windischgrätz modernizoval rokokově. Počátkem 20. století Otakar Parish upravil secesně.

 

Zámek Opočno (25 km)
Krásný renesanční zámek s rozsáhlým parkem a malebným náměstíčkem.
www.zamek-opocno.cz
 

Zámek Nové Město nad Metují (35 km)
Zámek patří rodině Bartoňových (V roce 1908 si novoměstský zámek jako své rodinné sídlo vybral a koupil Josef Bartoň, majitel textilní továrny v Náchodě, pradědeček dnešního majitele.)
Renesanční zámek, který se nachází na náměstí – dohromady jsou označovány jako „renesanční perla východních Čech“. V zámeckém parku se nachází dřevěný Jurkovičův most, jeho architektura je v blízkém okolí také patrná. V okolí je plno malebných vyhlídek a míst (např. na zřícenině hradu Výrov – vyhlídka, přírodní rezervace Peklo s výletní restaurací a možností využití cyklo stezky podél řeky Metuje až do Polska, Slavoňov - dřevěný kostelík z 16. století, Klopotovská obora, poutní místo Rokole s léčivým pramenem..)
www.zameknm.cz

 

Zámek Náchod (36 km)
Zámek je v současné době ve vlastnictví Českého státu – Národní památkový ústav v Praze, ÚPS na Sychrově
Kromě standardní prohlídky zámku je zde unikátní medvědárium  s medvědy Ludvíkem a Dášou.
www.zamek-nachod.cz
 

Zámek Ratibořice (42 km)
Zámek je společně s ostatními objekty v Babiččině údolí ve správě Národního památkového ústavu, územní památkové správy na Sychrově.
Salóny z období klasicismu, empíru a biedermeieru, interiéry, zámecký park, „Babiččino údolí“ - Zámek a Babiččino údolí jsou navštěvovány zejména díky dílu české národní spisovatelky Boženy Němcové. Její román Babička je idealizovaným obrazem spisovatelčina dětství a raného mládí, které trávila s rodiči, sourozenci a milovanou babičkou v Ratibořicích. Kniha vypráví o životě venkovského lidu, jeho všedních starostech a radostech.
www.zamek-ratiborice.cz
 


Poutní místa, výjimečné sakrální stavby a zajímavá místa v jejich okolí (okruhy)

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, NERATOV (34,1 km)
Kostel byl postaven mezi lety 1723 a 1733. Má půdorys tvaru kříže, konvexní průčelí se dvěma na koso postavenými věžemi a konkávně probrané pilastry. Je 48 metrů dlouhý a 19 metrů široký, vnitřní výška činí 27 metrů, původní vnější výška měřená až ke špičkám věží byla 47 metrů. Zajímavá je severojižní orientace kostela - hlavní vchod a průčelí směřují na jih, kněžiště na sever. Díky tomuto netradičnímu nasměrování dopadají na Boží hod vánoční sluneční paprsky v pravé poledne přímo na svatostánek. Již od 2. poloviny 17. století, na pouť sem přicházely údajně až čtyři tisíce poutníků.
Zázračná moc se přičítala milostné sošce Panny Marie a prameni, který vyvěrá u kostela. Právě kvůli rostoucí popularitě Neratova byl mezi lety 1723 a 1733 vystavěn barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Ten v roce 1945 po zásahu střelou Rudé Armády vyhořel, za komunismu bylo rozhodnuto o jeho demolici a jen zázrakem nebyl zbourán. Od roku 1992 je kulturní památkou a usilovně se pracuje na jeho obnově.
Kostel je volně přístupný – denně až do večerních hodin (zamyká se kolem 19 hodiny).
www.neratov.cz

 

„Opuštěný" kostel sv. Jana Nepomuckého, Vrchní Orlice (29,4 km)
Barokní kostel sv. Jana Nepomuckého leží v zaniklé vsi Vrchní Orlice na půli cesty mezi Neratovem a Bartošovicemi v Orlických horách. Vznikl na počátku 18. století.
Vrchní Orlice byla prosperující vsí s vlastní návsí, hospodou i školou. Zanikla po odsunu původního německého obyvatelstva po druhé světové válce. Údržba kostela nebyla v zájmu vládnoucího režimu. Během 70. a 80. let 20. století byl jeho interiér postupně rozkraden a zpustošen.
V současné době se kostel prochází postupnou rekonstrukcí (pod záštitou několika organizací), párkrát do roka se zde konají krásné benefiční koncerty.
Kostel je volně přístupný - dopručuje však návštěvníkům, vzhledem k stavu kostelu, držet se pouze v přízemí.
www.neratov.cz

 

Kostel sv. Matouše - Deštné v Orlických horách (24 km)
První zmínka o kostele pochází z roku 1636. Po odsunu kostel i vedlejší hřbitov chátral až do roku 1993, kdy byla započata jeho postupná oprava. Kostel je stejně volně přístupný a stejně jako na Vrchní Orlici je kostel bez vnitřního vybavení.
Od kostela jsou nádherné vyhlídky na vrcholky Orlických hor  a podniknout můžete z tohoto místa několik krásných výletů (např. do Lusina Údolí atd..)
 

„Menhiry“ u obce Říčky v Orlických horách (cca 25 km)
První zmínky o vztyčených objektech se objevily v létě roku 2006 na internetu. Jedná se o uměle vztyčené křemencové kvádry 2-5 m vysoké, umístěné na vrcholu kopce nedaleko stavby domu. Tyto  kvádry pravděpodobně do krajiny umístil majitel blízkého stavení. Menhiry na stejném místě byly zřejmě dávno před jejich obnovou, údajně o tomto tvrzení svědčí záznamy v německém tisku v době mezi světovými válkami.
Pokud se vydáte po hřebeni kopce přes pastvu dál, dojdete až k vyhlídce u dřevěného kříže. Je zde lavička, krásný výhled na krajinu.
POLOHA: kamenný kruh se nachází na okraji Říček na úbočí vrchu Pustý, a to jen pár metrů od domu č.p. 119, 517 61 Říčky v Orlických horách
GPS:  50,207964 16,441764

 

Rokole – mariánské poutní místo (26,6 km)
Mariánské poutní místo s léčivým  pramenem a lesní Křížovou cestou se nachází u silnice ze Slavoňova na Nový Hrádek. Pěšky nebo na kole je z Nového Města též přístupná údolím Olešenky z Pekla. Nachází se zde kaplička z roku 1859 (nahradila původní dřevěnou), pod níž vyvěrá pramen vody, kterou je možné si zde natočit. Dále je zde možné projít  lesem křížovou cestou, stezkou manželů, dřevěnou loretou, a  nad údolím stojí kaplička nová – Betlém. Otevřena je denně do 15 hodin. V této kapli je možné napsat na papírek přání, modlitbu, vhodit do amfory, a při bohoslužbě jsou všechna tato přání posvěcena.
TIP na výlet v okolí Rokole: Nedaleko tohoto poutního místa se nachází v obci Nový Hrádek zřícenina hradu Frymburk, pro rodinu s dětmi bude jistě zajímavá i vycházka( nad obcí Mezilesí)  k oboře se zvířátky, které můžete krmit.
V obci Olešnice v Orl.h.(cca 10 – 15 minut jízdy autem od Rokole) můžete vidět Utzův mechanický betlém .(www.olesnice.net),  a nebo nad lyžařským svahem Hartman absolvovat naučnou geologickou stezku „Feistův kopec“ (samotný okruh trvá cca 1 hodinu). Po cestě z Rokole / Nového Hrádku do Olešnice je možné zastavit v obci „Rzy“, a rozhlédnout se do kraje od krásné staleté lípy „U Izidora“ s božím zastavením (kterých je po kopcích Orlických hor vskutku hodně, a vždy splývají svou jednoduchostí a krásou s okolní krajinou, jsou dechberoucí):
„Blízko obce Nový Hrádek na Náchodsku roste stará, krásná a monumentální lípa. Pod lípou se nachází křížek, který dali v roce 1882 postavit manželé Roubalovi z blízké chalupy. Váže se k tomu následující příběh: Pan Roubal oral pole v blízkosti lípy, až únavou usnul. Ve snu viděl, jak se jeho volského spřežení ujal anděl a sám pokračoval v orání. Když se probudil, bylo pole opravdu dooráno. Z vděčnosti nechali manželé Roubalovi postavit pod lípou pomníček. Na jeho podstavci je znázorněn výjev s andělem orajícím pole. Křížek je zasvěcen svatému Izidorovi, patronu rolníků.“
GPS: 50.3514467N, 16.2589147E

 

Farní kostel Nejsvětější Trojice, Klášterec nad Orlicí (29,1 km)
Přestože současná podoba farního kostela Nejsvětější Trojice v Klášterci nad Orlicí pochází z roku 1452, je celá historie křesťanské svatyně mnohem starší.
Kromě nejasného letopočtu založení kostela, který by se měl datovat snad až do roku 453, pozornost přitahují zvláštní „čertovské“ červené malby na fasádě kostela, dále pak několik záhadných „lidských“ tváři ve zdi samotného hřbitova. Původ těchto tváří je nejasný, někteří tvrdí, že přesahuje až za  středověku, a jde tedy o jakýsi pozůstatek z dob dávných..
Na tomto hřbitově je také pochována stigmatička Anna Tomanová.
Hřbitov je volně přístupný a nachází se v blízkosti Pastvinské přehrady, a města Žamberk.
www.farnostklasterec.cz

 


Židovské památky

Židovská synagoga a památník Karla Poláčka, židovský hřbitov Rychnov nad Kněžnou
Židovská synagoga z roku 1782 je v současné době nově opravena a využívána jako Židovské muzeum Podorlicka a Památník Karla Poláčka. Tento spisovatel se narodil v Rychnově nad Kněžnou, studoval na zdejším gymnáziu a Rychnovu věnoval i většinu svých děl.Rychnovský židovský hřbitov je situován při ulici U židovského hřbitova, jihozápadně od centra města. Založen byl buď na konci 16. nebo na počátku 17. století. Postupně byl několikrát rozšiřován až do své dnešní velikosti 3.163 m2. Najdeme zde na cca 400 náhrobků z let 1690-1942. Pohřbeni jsou zde rodiče Karla Poláčka. Při vchodu stojí bývalá márnice.

 

Židovský hřbitov Vamberk (5 km)
První doložená zmínka o tomto hřbitově je z roku 1688. Nachází se zde cca 500 deskových náhrobků s českými, německými a hebrejskými nápisy. Jedná se o velmi cenný hřbitov s náhrobky barokního a klasicistního typu. Nejstarší dochovaný záznam o židovském osídlení ve Vamberku pochází z roku 1682. V roce 1723 žila ve Vamberku jedna židovská rodina, v polovině 18. století 2 rodiny a v polovině 19. století 9 osob židovského vyznání. V roce 1930 to byly pouze 3 osoby. Volně přístupný.
GPS: 50°7'17.47"N 16°17'16.33"E

 

Židovský hřbitov Podbřezí – Skalka (13 km)
V zalesněné části obce Podbřezí kousek od zámku Skalka (Na tento zámek umístil spisovatel Alois Jirásek děj svého legendárního románu Temno. V minulosti zde byla tomuto dílu věnována i expozice. Dnes je zámek v soukromých rukou a pro veřejnost nepřístupný.) a několik kilometrů od města Dobruška můžete navštívit zajímavý židovský hřbitov Podbřezí. Najdete ho při kraji lesa v romantickém údolí Zlatého potoka. Židovský hřbitov ze 17. století nabízí pohled na umělecky zpracované náhrobní kameny. Nejstarší dochovaný epitaf je z roku 1726. Na hřbitově se pohřbívalo až do roku 1942. V blízkosti hřbitova, asi 1 kilometr severozápadně od Skalky naleznete přírodní rezervaci Skalecký háj. Jedná se o lokalitu lužního lesa s cennými rostlinami – například prvosenkou jarní nebo lilií zlatohlavou. Velmi zajímavá je také vzorně upravená vesnička Podbřezí, která byla rovněž vesnicí roku.

 

Židovský hřbitov v Rokytnici v Orlických horách (19 km)
Židovský hřbitov leží na jihovýchodním okraji Rokytnice ve stráni nad říčkou Rokytenkou. Dostanete se k němu z náměstí nebo ze silnice přicházející z Kunvaldu a Žamberka. První židé se do Rokytnice stěhovali na přelomu 17. a 18. století, kdy panství patřilo hraběti Nostitzovi. Ten také v roce 1718 udělil židům právo zřídit vlastní hřbitov na pozemku, z něhož platili nájem. Židovská komunita zde nikdy nebyla nijak početná. Za druhé světové války byli židé z Rokytnice uvězněni v koncentračních táborech a hřbitov poničen. V nedávné době byl ale hřbitov alespoň zčásti restaurován .

 

Židovská synagoga, mikve a hřbitov – Dobruška (20 km)
První zmínka o židovské komunitě v Dobrušce je ze 17. století.
V těsném sousedství synagógy, v dnešní budově dobrušského muzea, se nacházel rabínský dům. V minulosti byly oba doma propojeny vchody, směřujícími do úzké středověké uličky. Dodnes je tato ulička, překlenutá nádherným prampouchem, vidět při pohledu na zadní trakty objektů. Rabínský dům sloužil i jako škola a v 19. století zde bydlel židovský řezník, připravující rituálně čisté maso podle pradávných přísných předpisů.
Mikví  - rituální očistná lázeň - se zachovalo jen velmi málo a okolnost, že dobrušská mikve se našla v objektu, sloužícím muzeu, ji přímo předurčila k tomu, aby jako jediná památka svého druhu v České republice byla zpřístupněna veřejnosti. Znovuobjevená mikve je navštěvována zájemci z naší republiky i ze zahraničí.
Za vratnou zálohu 500 Kč Vám v informačním centru zapůjčí klíč od židovského hřbitova, který můžete navštívit.
www.kulturadobruska.cz

 


Muzea

Muzeum a galerie Orlických hor Rychnov nad Kněžnou
Muzeum se nachází ve druhém patře Kolowratského zámku. Nabízí expozice Malíři Orlických hora a poutavé tematické výstavy.
www.moh.cz

Plachetkův památník Rychnov nad Kněžnou
Ucelená ornitologická sbírka obsahující zástupce 255 ptačích druhů. Sbírka je výsledkem celoživotní práce Karla Plachetky a v Rychnově je vystaveno přes 700 preparovaných exemplářů.
www.moh.cz

 

Muzeum hraček Rychnov nad Kněžnou
Muzeum se nachází v budově bývalé radnice na Starém náměstí. Jsou zde vystaveny hračky pro chlapce a děvčata z let 1880 - 1960.
www.muzeumhracek-rk.cz

 

Muzeum krajky Vamberk (5 km)
Muzeum krajky nabízí návštěvníkům jedinečnou expozici, která ozřejmuje vývoj české krajky od 18. století až do současné doby.
www.muzeumkrajky.cz

 

Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách (22 km)
Uprostřed obce Deštné v Orl. h., v těsné blízkosti kostela sv. Maří Magdalény, architektonického skvostu od J. B. Santiniho Aichela, najdete zajímavě koncipované muzeum.
Sdružení Villa Nova Uhřínov - středisko experimentální archeologie buduje na ploše sedmi hektarů archeologický skanzen historicky situovaný do 13.- 14. století.

 

Muzeum řemesel Letohrad (27 km)
Muzeum řemesel bylo otevřeno v roce 2000. Je umístěno v památkově chráněném areálu Nového dvora z roku 1750. Plochou 1750 m2 je největším muzeem svého druhu v ČR. Zahrnuje více než 50 ucelených ex­pozic řemesel a živností z období 1840 - 1930.Kromě relativně známých profesí, jako je truhlář či řezbář, prezentuje i práci kovotlačitele, koláře, bednáře, šindeláře a mnoha dalších. Mezi nejzajímavější exponáty patří vyřezávaný mechanický skanzen řemesel, mechanické dílny, pilnice se třemi funkčními katry a 100 let stará školní třída a nově zubní a gynekologická ordinace.
www.muzeumremesel.cz

 


Vojenská opevnění

Tvrz Hanička (23 km, směr Rokytnice v Orlických horách)
Dělostřelecká tvrz Hanička patřila do systému předválečného opevnění budovaného ve 30. tých letech minulého století proti tehdejšímu rozpínajícímu se Německu. Stavěna byla v letech 1936 - 38 pražskou firmou Ing. Bedřich Hlava Riegrovo nábřeží 14 Praha II. Výstavbu řídilo Ženijní skupinové velitelství X. se sídlem v Rokytnici v Orlických horách.
www.hanicka.cz
Naučná stezka „Opevnění Rokytnicka“
Jedná se o 4,5 km dlouhou naučnou stezku, která v úseku Panské Pole – Anenský vrch mapuje unikátní systém naší předválečné obrany. Součástí stezky je také orientační systém v areálu muzea Pevnost Hanička. Stezka prozatím končí na vrcholu Anenského vrchu (viz. rozhledny).
Začít tuto stezku můžete tedy přímo od Haničky, a nebo pro nadšené turisty můžete vyjít například z obce Neratov, je to náročnější trasa, ale odměnou vám budou neopakovatelné pohledy, krásná příroda prolínající se s romantickými chaloupkami a božími zastaveními, a pokud půjdete v letní sezóně, odměnou vám bude čerstvé lesní ovoce a krásné zdravé houby. Tato varianta zabere zhruba půl dne a je potřeba se od Anenského Vrchu vrátit do Neratova (pokud jste auto nechali právě tam).
Více informací najdete na: https://www.gigaplaces.com/clanek-tura-k-tvrzi-hanicka/

 

Tvrz Skutina (30 km, směr Sněžné v Orlických horách)
Součást československého opevnění budovaného v letech 1935-38.
OTEVÍRACÍ DOBA:
Květen – Říjen, sobota - neděle 10-16 hodin
www.skutina.cz

 

Naučná stezka po lehkém opevnění v okolí Olešnice v Orlických horách (34 km)
Naučná stezka vás na své trase seznámí s technickými daty i historií lehkých objektů. Na trase potkáte čtyři lehké objekty vzor 36. Tyto objekty byly postaveny v roce 1936, jak napovídá i jejich označení. Ze značené trasy lze pokračovat dále ke zrekonstruovaným pevnostním objektům: dvěma lehkým objektům vzor 37 a dvěma těžkým objektům NS-47 (Jaroslav) a NS-48 (U stodol) – pěchotní objekt tvrze Skutina (viz výše), kde je součástí prohlídky návštěva podzemí.
Stezka nabízí také krásnou procházku přírodou Orlických hor, na které se vám naskytne několik nádherných výhledů na Olešnici i vzdálenější okolí. Při dobré viditelnosti můžete dohlédnout například na větrné elektrárny na Novém Hrádku, na Ostaš, polský Lewin Klodzki a Kudowu-Zdrój nebo až do Krkonoš.
Délka trasy a začátek: 6 km, okružní naučná stezka, začátek a konec na náměstí v Olešnici v Orlických horách.
více na: http://naucnastezka.olesnice.net/

 

Pevnost Josefov (cca 38 km)
Vojenská pevnost založena roku 1780 Josefem II. vstup do podzemních chodeb, lapidária s originálními sochami z dílny M. B. Brauna.
www.josefov.com
 

Tvrz Dobrošov (39 km, nad Náchodem)
Výstavba dobrošovské pevnosti souvisí s druhou světovou válkou. Před touto válkou rozhodla tehdejší čsl. vláda, že na obranu republiky proti rozpínajícímu se Německu vybuduje pohraniční opevnění. !!! Pro rok 2018 rozsáhlá rekonstrukce – sledujte prosím aktuální info k otvírací době a změnám na webových stránkách http://pevnost-dobrosov.kvalitne.cz/ !!!
INFORMACE: Do podzemí vede 171 schodů, z podzemí 262 schodů. Stálá teplota 6°C!
 

Pěchotní srub N-S 82 Březinka a Běloveský pevnostní skanzen (39 km, Běloves, Náchod)
www.brezinka.cz

 

Tvrz Bouda (48 km, směr Jablonné nad Orlicí)
Tvrz Bouda je jednou z pěti stavebně dokončených dělostřeleckých tvrzí československého opevnění budovaného od roku 1935. Představuje nejzachovalejší stavbou ve své kategorii na území celé České republiky.
OTEVÍRACÍ DOBA: od 1. května do 31. října 2018. Prohlídky podzemí tvrze začínají v 11.00 hod., 13.00 hod. a v 15.00 hod. Mimo stanovenou dobu dle možností provozovatele a pouze po předchozí dohodě.
Tento objekt spravuje skupina  opravdových „nadšenců“, prohlídky tvrze udělají i v 1 člověku, vřele doporučujeme!  Na prohlídku do podzemí Vám půjčí i bundu.
www.boudamuseum.com

 


 

Rozhledny

Rozhledna Vrbice (Doudleby nad Orlicí, 11,5 km)
Zastupitelstvo obce rozhodlo na podzim roku 2004 o výstavbě nové turistické rozhledny v blízkosti silnice poblíž místa nejvyššího bodu Kastel. Novou rozhlednu projektoval Ing. Antonín Olšina z Vysokého Mýta. Hlavním konstrukčním materiálem je dřevo, točité schodiště je ocelové.
Výška rozhledny: 30 m, vyhlídkové plošiny v 11 a 25,5 m
Počet schodů: 118
Nadmořská výška: 445 m. n. m.
www.vrbice.info

 

Rozhledna Osičina (směr Opočno, 16,7 km)
Výška rozhledny: 54 m
Počet schodů: 165
Nadmořská výška: 415 m. n. m.
www.osicina.cz
Nedaleko od rozhledny se nachází poutní místo s kaplí Panny Marie z roku 1889, křížovou a studánkou s pitnou vodou.

 

Rozhledna Sendraž (směr Nové Město nad Metují,  30,2 km)
Výška rozhledny: 50 m
Počet schodů: 145
Nadmořská výška: 618 m. n. m.
https://sendraz.cz/rozhledna/
Pod rozhlednou se nachází místní hospůdka „U Floriána“, kde dostanete razítko rozhledny, a můžete si dát dobré jídlo.
Otevírací doba „U Sv. Floriána“: ÚT-ČT 17-22, PÁ 17-23, SO 11-23, NE 11-21

 

Anenský Vrch (Orlické hory, 35 km)
Výška rozhledny: 17 m
Počet schodů:65
Nadmořská výška: 991 m. n. m.

Zajímavosti: půl kilometru od rozhledny můžete navázat na „Jiráskovu hřebenovou cestu“:
http://www.orlickehory.net/mista/jiraskovacesta.htm

 

Dobrošov (Nový Hrádek, 41,7 km)
Výška rozhledny: 15 m
Počet schodů: 98
Nadmořská výška: 622 m. n. m.
http://www.pevnostdobrosov.cz/zajimavosti/jiraskova-chata/
Rozhledna je součástí budovy navržené arch. Dušanem Jurkovičem. Nedaleko rozhledny se nachází i pevnost Dobrošov.

 

Rozhledna Mariánka (Horní Čermná, 42 km)
Výška rozhledny: 23 m
Počet schodů:  90
Nadmořská výška: 503 m n.m
http://rozhledny.webzdarma.cz/marianka.htm

 

Suchý Vrch (Jablonné nad Orlicí, 48 km)
Výška rozhledny: 33 m
Počet schodů:  130
Nadmořská výška: 995 m. n. m.
http://www.suchak.cz/
Otevírací doba: Rozhledna Suchý vrch je přístupná celoročně od 9:00 do 17:00
Rozhledna je součástí Kramářovy chaty, v jejímž areálu se nachází obora se zvířátky, a turistickou trasou dojdete až dělostřelecké tvrzi Bouda.
Bohaté občerstvení a turistické předměty si můžete koupit v bufetu Kramářovy chaty.

 

Rozhledna Čáp (Police nad Metují, 60 km)
Výška rozhledny: 13 m
Počet schodů:  44
Nadmořská výška: 786 m n.m
Nejvyšší bod Adršpašsko-teplických skal, ležící asi 2 km západně od obce Skály. K samotnému vrcholu nás dovede zelená značka, po které procházíme mezi skalními bloky. Před samotným vrcholem nás přivítá pískovcová skalní brána, a pak již vystoupáme na holý skalní vrch, který byl vybrán pro výstavbu nové dřevěné rozhledny. V těchto místech ještě v 50. letech 20. století stávala triangulační věž.

 


Pivovary


Městský Podorlický pivovar Rychnov nad Kněžnou
Historie rychnovského pivovaru sahá do 16. století, kdy jej založil rod Kolowratů. Výroba piva byla obnovena v roce 2008. Návštěvníci zde mohou spatřit výrobu piva či navštívit lihovar, jenž je součástí pivovaru. Pivovar nabízí celou škálu piv:
10° Rychnovský Zilvar ze dvou druhů chmele
11° polotmavý Rychnovský Kaštan speciální sladkohořké chuti
12° Rychnovskou Kněžnu výrazné hořkosti, plné chuti a ostrého řízu
15° speciál nesoucí název Rychnovský Habrovák, vyrobený z mladiny a vynikající barvou granátu
www.sodo.cz

V sezoně je otevřen Pivní šenk, kde se čepuje pivo přímo  z pivovarských tanků. Pivo je z nich vedeno v zemi uloženým pivovodem v délce dvanácti metrů do dvouplášťové pípy, speciálně vyrobené pro tento typ čepování. Pivo tak neztrácí sklepní teplotu ani původní kvalitu. Otvírací doba a bližší informace: http://www.pivni-senk.cz/

 

Řemeslný pivovar  CLOCK Potštejn (11 km)
Byl otevřen v roce 2014, tedy po 100 letech. K vaření využívá přírodní suroviny, tedy chmel, slad, potštejnskou vodu a kvasnice. Pivní lahve jsou nezaměnitelné díky originálním "robotickým" etiketám.
V letních měsících je zde otevřena terasa. Sortiment:
Clock 12° American Pale Ale
Exorcist 14° Foreign Extra Stout
Goldie 11° Weizenbier
Hektor 10° Světlé výčepní
Maid 12° Polotmavý ležák
Twist 14° American Red IPA
www.pivovarclock.cz

 

 

Rodinný pivovar Rampušák Dobruška (20 km)
Vznikl rekonstrukcí z původního pivovaru z roku1869. Součástí areálu pivovaru je restaurace, bowling a pivovarská prodejna. Můžete ochutnat piva:
Dobrušská 11%
Rampušák 12%
Muderlant 13%
F.L. Věk 15%
www.pivovar-dobruska.cz

 


 

Chráněná krajinná oblast Orlické hory

Pokud nemáte vlastní automobil, doporučujeme využít Radiobus Turista provozovaný firmou Audis.

 

Kudyznudy.cz - tipy na výlet